Untitled Document
 วันที่ 15 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยนางนันทนา เกิดจงรักษ์ นางสุพิชชา ทะเเพงพันธ์ ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจัง หวัด และนางนัยนา ยอดระบำ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้ อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิ บัติงานประจำจุดบริการประชา ชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. จุดบริการประชาชน บ้านโพนแพง อำเภอกุสุมาลย์ 2. จุดบริการประชาชนอำเภอกุสุม าลย์ วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ กรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดสกล นคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาช าดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ กระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองสกลนคร ให้การต้อนรับและอำนวยความส ะดวกในการับบริจาคโลหิต ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 11 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 8 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 3 ราย และมีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้ง สิ้น จำนวน 168 ราย ได้โลหิต จำนวน 67,200 ซีซี
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา เวลา 13.00 น. ข้าราชการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน กรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร พร้อมทั้งประชาชนจังหวัดสกล นคร เข้ารดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้น ปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์ ประจำปี 2560) ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหว ัดสกลนคร วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายนภดล จารุพงศ์ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด สกลนคร นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  และกรรมการ/ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมพิธีปล่อยพันธ์ปลาเนื่องในวันสงก รานต์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนคริน ทร์สกลนคร (สระพังทอง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันที่ 12 เมษายน 2560 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร และกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรู ปและพระสงฆ์ 9 วัด ได้แก่ 1. วัดพระธาตุเชิงชุม 2. วันศรีสุมังค์ 3. วัดโพธิ์ชัย 4. วัดแจ้งแสงอรุณ 5. วัดศรีชมพู 6. วัดเหนือ 7. วัดสะพานคำ 8. วัดศรีโพนเมือง 9. วัดป่าสุทธาวาส
วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 07.00 – ๑๒.๐๐ น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร กรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดสกล นคร และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรา ชสว่างแดนดิน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาช าดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอสว่างแดนดิน และนางกาญจนิจ โกษาแสง ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด สกลนคร ให้การต้อนรับและอำนวยความส ะดวกในการับบริจาคโลหิต ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 ราย และมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้ น จำนวน ๒๕๓ ราย ได้โลหิตจำนวน ๑๐๑,๒๐๐ ซีซี วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร กรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขว ัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานประจำจุดบริการปร ะชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๔ จุด ได้แก่ ๑. จุดตรวจหลัก บ้านง่อน อำเภอสว่างแดนดิน ๒. จุดบริการประชาชนบ้านสร้างข ุ่ย อำเภอพังโคน ๓. จุดบริการประชาชน อำเภอพรรณานิคม ๔. จุดบริการประชาชนตำบลดงมะไฟ  อำเภอเมืองสกลนคร
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมร าชวงศ์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร กรรมการ/สมาชิก/ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยนางศุภลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวา ส กรรมการ/ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิว าส เฝ้ารับ-ส่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และยกฉัตร พระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายนางพัชรี ศิริวัธนนุกูล และนางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ สมาชิกและเหรัญญิกเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์จังหว ัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเฉลิ มพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาช าดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มที่ระลึกผู้ บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 11 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 2 ราย และมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้ น จำนวน 183 ราย ได้โลหิตจำนวน 73,200 ซีซี ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร  โดย ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดสกลนคร ได้แจกจ่ายพันธ์ปลานิลให้แก ่ ผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๒๐๐ ถุง วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/ สมาชิกและเหรัญญิก เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดง านอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒ นธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลก ครั้งที่ ๘) ณ บ้านธาตุ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 07.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมาย นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร กรรมการ /  สมาชิกหัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาช าดจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจัหงวัดสกลนค ร มอบหมายให้คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์จังหว ัดสกลนครออกหน่วยรับบริจาคโ ลหิต เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยา มบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาช าดไทย ณ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้นจำ นวน 45 ราย ได้โลหิตจำนวน 18,000 ซีซี
วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบนางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ /  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีนางวิไลวรรณ พรมพิมพ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด สกลนคร พร้อมคณะให้การต้อนรับ ครั้งนี้มีผู้ได้รับเข็มผู้ บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 8 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 4 ราย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 181 ราย ได้โลหิตจำนวน 72,400 ซีซี วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร กรรมการ /  สมาชิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เหล่ากาช าดจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัญจรด้านการ จัดหาผู้บริจาคโลหิตส่วนภูม ิภาค ประจำปี 2558 เรื่อง “อยากมีสุขภาพดีต้องบริจาคโ ลหิตทุก 3 เดือน (Good Health begins with donating blood every 3 month)” ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร นางนันทนา เกิดจงรักษ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด สกลนคร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเ หล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 246 ถุง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต ำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายนางพัชรี ศิริวัธนนุกูล/ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนท ี่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อ นที่ พอ.สว. ประจำเดือน มีนาคม 2560 โดยมีนายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา ร ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนครได้มอบชุดถุงยังชีพจำนว น 50 ชุด ให้กับราษฎรผู้ยากจน ครอบครัวละ 1 ชุด ณ โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์ อำนวย บ้านอุดมวัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
20มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเหล่ากาชาดภาค ๖ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม พี.ซี.คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรม พี.ซี.แกรนด์ พาเลช จังหวัดสกลนคร การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรต ิจาก นางจุฑารัตน์ ศักดิ์โชตินนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน บริหารกิจการเหล่ากาชาด บรรยายในหัวข้อ “แนวปฎิบัติงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่ งกาชาดอำเภอ” และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด/ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด/ หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจั งหวัด/ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดทั้ง 7 จังหวัด โดยมีจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจ ำนวน 230 คน วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร นางนันทนา เกิดจงรักษ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด สกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ /  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วย 
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ โดยมี นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ 
นายอำเภอเจริญศิลป์ และนางวิลาวัลย์ จรูญพิทักษ์พงศ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด สกลนคร ให้การต้อนรับและอำนวยความส ะดวกในการรับบริจาคโลหิต และได้จัดให้มีการจับสลากมอ บของรางวัลให้แก่ผู้มาบริจา คโลหิต เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแท นน้ำใจที่มาบริจาคโลหิต ทั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิตได้ จำนวน 284 ราย ได้โลหิต 113,600 ซีซี มีผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง ได้รับเข็ม จำนวน 13 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 5 ราย และครบ 24 ครั้ง จำนวน 4 ราย
วันที่ 10 มีนาคม 2660 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้นางนัยนา ยอดระบำ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจ ังหวัดสกลนคร ช่วยเหลือราษฎรยากจน จำนวน 1 ราย คือ นางใจสวรรค์ ดากาวงศ์ ที่อยู่ 172 หมู่ 4 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยมองเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือ จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ชุด ข้าวสาร 2 ถุง ผ้าห่ม 3 ผืน เรื่อง พิธีมอบ “เก้าอี้สุขาพาสุข”
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางนัยนา ยอดระบำ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจ ังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ “เก้าอี้สุขาพาสุข” แก่คนพิการและผู้สูงอายุจัง หวัดสกลนคร จำนวน 500 ชุด ณ ห้องประชุมเทศรังสีชั้น 2 ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันที่27 กุมภาพันธ์ 2560 นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางนัยนา ยอดระบำ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกล นคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/  สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภ ัย จำนวน 2 ครอบครัวโดยมอบเงินช่วยเหลื อครอบครัวละ 3,000 บาท ถุงยังชีพ ครอบครัวละ 1ชุด และผ้าห่มครอบครัวละ 3 ผืน ในเขตพื้นที่ บ้านายอ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. -12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลองนายกเหล่ากาชาดจั งหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะกรร มการเหล่ากาชาด/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน ครออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็ม ผู้บริจาคดลโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 16 ราย ผุ้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 148 ราย ได้โลหิต จำนวน 59,200 ซีซี
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายยกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร มอบหมายให้ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครร ่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิ จกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครง การ กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเ พื่อนมนุษย์ปีที่ 4 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระร าชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมีจำนวนผู้บริจาคโลหิต 228 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 91,200 ซีซี วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากา ชาด/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกับโรงพยาบาล ศูนย์จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็ม ผู้บริจาคโลหิต ครบ ๗ ครั้ง จำนวน ๑๖ ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ ๑๖ ครั้ง จำนวน ๒ ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ ๒๔ ครั้ง จำนวน ๑ ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๔๘ ราย ได้โลหิต จำนวน ๕9,๒๐๐ ซีซี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560เวลา 10.00 น.- 12.00 น.นางสุขิตา จันทร์ฉลอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวั ดสกลนครพร้อมสมาชิกแม่บ้านม หาดไทยจังหวัดสกลนคร/ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหว ัดสกลนคร ประจำปี 2559 ณ หอประชุมจามจุรี1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมอบเงินและสิ่งของสนับสน ุนการจัดงาน ดังนี้ 1.เงินสด จำนวน 6,000 บาท 2. นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 500 กล่อง 3. ข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง วันที่27 กุมภาพันธ์ 2560 นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางนัยนา ยอดระบำ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกล นคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/  สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภ ัย จำนวน 2 ครอบครัวโดยมอบเงินช่วยเหลื อครอบครัวละ 3,000 บาท ถุงยังชีพ ครอบครัวละ 1ชุด และผ้าห่มครอบครัวละ 3 ผืน ในเขตพื้นที่ บ้านายอ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00- 16.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร คณะกรรมการเหล่ากาชาด/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป ่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นจังหวัดสกลนคร ดังนี้
อำเภอภูพาน จำนวน 6 ราย
อำเภอเต่างอย จำนวน 2 ราย
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 1 ราย
รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น 9 ราย โดยเหล่ากาชาดมอบเงินสงเครา ะห์ช่วยเหลือ รายละ 1,000 บาท และชุดเครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 1 ชุด ผ้าห่ม รายละ 1 ผืน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. – 12.00น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจ ังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ลอีสานวิทยาเขตสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ครบ ครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 67 ราย ได้โลหิต 26,800ซีซี.
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังห วัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00- 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร คณะกรรมการเหล่ากาชาด/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน ครและนายอำเภอกุสุมาลย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอก ุสุมาลย์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป ่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์  จำนวน 14 ราย โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือรายละ 1,000 บาท และชุดเครื่องอุปโภคบริโภค รายละ 1ชุด
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และนางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เข้าร่วม "โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวพร ะราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" มอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยห นาวในเขตพื้นที่อำเภอบ้านม่ วง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1,000 ผืน ซึ่งมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ. หอประชุมโรงเรียนบ้านม่วงพิ ทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาด เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณ ะทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอวาน รนิวาส นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวา ส และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภ อวานรนิวาส
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวั ดสกลนคร/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  มอบหมายให้
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกกาชาด และคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวั ดสกลนคร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากอ งอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามหน้ากองร้อยอาสาร ักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่  1
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. – 12.00น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 12 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 1ราย และผู้บริจาคโลหิต จำนวน 146 ราย ได้โลหิต 58,400 ซีซี.
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๑๐.๐0 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัสกลนคร  มอบให้ นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนท ี่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อ นที่ พอ.สว. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้เหล่ากาชาดได้มอบชุด ถุงยังชีพจำนวน ๗0 ชุด ให้กับราษฎรผู้ยากจน ครอบครัวละ 1 ชุด ณ โรงเรียนบ้านดงบาก บ้านดงบาก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนท ี่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. – 13.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากา ชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 7 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 218 ราย ได้โลหิต 87,200ซีซี.
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบรางวัลที่ 1 เป็นรางวัลรถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton สีขาว ให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลา กกาชาดประจำปี 2560 คือ กองทุนหมู่บ้านหนองแสงคำ บ้านเลขที่ 95/11 หมู่ 11 ตำบล นาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. – 14.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางนัยนา ยอดระบำ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจั งหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 169 ราย ได้โลหิต 67,600 ซีซี.
เริ่มเข้าสู่เดือนแห่งความร ัก แล้วนะคะ มามอบความรักด้วยการบริจาคโ ลหิต กันค่ะ เริ่มบริจาคใด้ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 12.00 น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นาง สุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นาง นัยนา ยอดระบำ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 5ราย 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 122 ราย ได้โลหิต 48,800ซีซี.
วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกสมาคมสตรีสกลนคร ประชุมคณะกรรมการสมาคมสตรีส กลนคร ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบร ิหารสมาคมสตรีชุดใหม่แทนคณะ กรรมการชุดเก่าที่ครบวาระ ณ ห้องประชุม ภูริทัตโต ศาลากลางชั้น ๓ เมื่อ 26 มกราคม 2560เวลา 21.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก ่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประจำปี 2557-2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาว ิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
รางวัลสลากกาชาดจังหวัดสกลน ครสกลนคร ประจำปี 2560 วันที่ 24 มกราคม 2560 นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะกาชาด จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานของภาครัฐและเอก ชน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ คุณยายเฟือง เกตุแก้ว หญิงชราที่บ้านทรุดโทรม ฐานะยากจน ซึ่งในครั้งนี้ทางเหล่ากาชา ดได้ช่วยเหลือมอบเงินสด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพ จำนวน ๑ ถุง ผ้าห่ม จำนวน ๒ ผืน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเ บื้องต้น
วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา ๐๘.๐๐น. – ๑๒.00น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจั งหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคเลือด ณ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน ๕ ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๖๕ ราย ได้โลหิต 66,000ซีซี.
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธานในพิธี) และนางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใ หญ่คณะกรรมการ/ สมาชิกกาชาด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยา น ในงานหมุนวงล้อเพื่อออกรางว ัลสลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2560 ณ เวทีรวมน้ำใจสู่กาชาด หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังห วัดสกลนคร
วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศ วรมหาราช" ประจำปี 2560 ซึ่งมีส่วนราชการ องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมพีธีอย่างพร้อมเพรี ยง โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม  ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเร ศวรมหาราช ณ ลานรวมใจไทสกล บริเวณประติมากรรมหนองหาร ประตูเมืองสกลนคร วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกาชาด ร่วมรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของสนับสนุนของรางว ัลสลากกาชาด ในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ และผู้มีจิตศรัทธา ทั้ง 18 อำเภอ เนื่องในวันรวมน้ำใจสู่กาชา ด ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้ ใช้จ่ายในกิจการสาธารณ
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจั งหวัดสกลนคร ร่วมรับบริจาคสิ่ง เพื่อเป็นรางวัลในการออกสลา กกาชาด ประจำปี 2560 และจัดหารายได้ไว้ช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีตัวแทนจากห้างร้านต่าง ๆ มาบริจาคสิ่งของแล้ว 4 ราย มี นายโกมุท ฑีฆธนานนท์ บริจาครถจักรยานยนต์ 1 คัน มูลค่า 48,000 บาท บ.ชาญยนต์ 2002 จำกัด รถจักรยานยนต์ 1 คัน นาย ยุทธสันติ ศิริพงษ์สิน บ.สิริสินก่อสร้าง รถจักรยานยนต์ 1 คัน นาย ชินวร ตยางคนนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทคิงส ์ไอซ์แมน บริจาคเงินสด 10,000 บาท ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาช าดจังหวัดสกลนคร วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุ นสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุ ณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รา ชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนส นับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทในมูล นิธิคุณพุ่ม เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนา สมรรถภาพบุตร-หลานพิการ และได้รับการศึกษาที่ตรงตาม ความต้องการจำเป็นพิเศษ ทรงพระเมตตาประทานทุน จำนวน 152 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบท ุนมูลนิธิคุณพุ่ม จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุ บลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในการนี้ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง หวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็ม ผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย ครบ 16 ครั้ง 3 ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 230 ราย ได้โลหิต 92,000 ซีซี. วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมคระกรรมการและสมาชิกกา ชาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงกา รอบรมหลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” มุ่งสู่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีเยาวชนเข้ารับฝึกการอ บรม จำนวน ๘๐ คน ณ วัดอรัญญิกาวาส ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกาชาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 178 ราย ได้โลหิต 71,200ซีซี. วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางนัยนา ยอดขวัญ ยอดระบำ พร้อมคณะกรรมการ/ สมาชิกกาชาด และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสกล นคร นำทีมโดย นางอุทุมพร พ่วงทิพากร พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโ ครงการออกหน่วยบริการทางสัง คม “พม.เคลื่อนที่ทำดีถวายพ่อห ลวง”และโครงการน้ำพระทัยพระ ราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณ าธิคุณหาที่สุดมิได้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบา ทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน ณ ศาลากาญจนาภิเษกหนองทุ่งมน บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 125 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายนภดล จารุพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ซึ่งผู้บริจาคโลหิต จำนวน 341 ราย ได้โลหิต 136,400ซีซี. วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ซึ่งผู้บริจาคโลหิต จำนวน 341 ราย ได้โลหิต 136,400ซีซี.
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาค ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ซึ่งผู้บริจาคโลหิต จำนวน 141 ราย ได้โลหิต 56,400 ซีซี. วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาค ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ซึ่งผู้บริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย ได้โลหิต 40,00 ซีซี.
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด จังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาค ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 7 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 181 ราย ได้โลหิต 72,400 ซีซี. วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมเป็นเกียรติร่วมพิธีมอบ ผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุป โภค - บริโภคแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ได้จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มพร้อ มเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ ที่คลาดแคลน 1,000ชุด. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดชฯ ณ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 – 14.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อดูแล ให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องด้ านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน พร้อมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  มอบเงินสด รายละ 500 บาท และถุงยังชีพ รายละ 1 ถุง ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จำนวน 1 ราย 
2. โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ราย
3. โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร จำนวน 5 ราย
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 ราย
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3 ราย
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางนัยนา ยอดระบำ ภรรยานายอำเภอเมืองสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการกาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต บริษัทศิริยนต์วัฒนา (ลานรวมน้ำใจ) จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 1 ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 24 ราย ได้โลหิต 9,600 ซีซี.
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 13.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มผู้บริจาคโล หิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 15 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 7 ราย ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 359 ราย ได้โลหิต 143,600 ซีซี. ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวั ดสกลนคร และคณะกรรมการและสมาชิกกาชา ด มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎ รในพื้นที่จังหวัดสกลนครที่ ประสบภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ. บ้านหลุบเลา ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จำนวน 200 ผืน และมอบให้ราษฎรในพื้นที่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จำนวน 200 ผืน
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบา ลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 87 ราย ได้โลหิต 34,800 ซีซี. วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายก ฤษณ์สีวะรา จังหวัดทหารบกที่ 29 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 37 ราย ได้โลหิต 14,800 ซีซี.
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑4.๐๐ น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมกิจกรรม "รวมใจไทสกล ช่วยชาวนา" โดยให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที ่ได้นำผลผลิตข้าวสารมาขายตร งต่อผู้บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให ้เกษตรกร ในสภาวะราคาข้าวตกต่ำ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหว ัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 200 ราย ได้โลหิต 80,000 ซีซี.
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบ้านม่วง มีผู้ได้รับเข็มบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 10 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 3ราย ครบ 48 ครั้ง จำนวน 1 ครั้ง และมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 176 ราย ได้โลหิต 70,400 ซีซี. วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 09.00 น. คณะกรรมการกาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในพิธีแจกผ้าห่มกันหน าวให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ใน พื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 15,000 ผืน โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจด้านภัยหนาว ” ปีที่ 17 พ.ศ.2559 ณ พื้นที่ลานกลางหมู่บ้าน บ้านฮ่องสิมพัฒนา ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 500 ผืน โดยมี นายนภดล จารุพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ มีผู้ได้รับเข็มบริจาคโลหิต  ครบ 7 ครั้ง จำนวน 7 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 4 ราย และมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 190 ราย ได้โลหิต 76,000 ซีซี. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. -12.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย นายนภดล จารุพงศ์ ปลัดจังหวัดสกลนคร(เลขานุกา รเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร) ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่าก าชาดจังหวัดสกลนคร และกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 12.00 น. คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร ณ์การเกษตร สาขาสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มบริจาคโลหิต  ครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย และมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 49 ราย ได้โลหิต 19,600 ซีซี. วันที่ 2 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวั ดสกลนคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวสกลนคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภ ิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร) ประธานในพิธี
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 13.30 น. คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร และคณะกรรมการ/ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิว าส ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส มีผู้ได้รับเข็มบริจาคโลหิต  ครบ 7 ครั้ง จำนวน 10 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 5 ราย ครบ 24 ครั้ง 5 ราย มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 311 ราย ได้โลหิต 124,400 ซีซี.
วันที่ 23 ต.ค.59 เวลา 08.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ สมาชิกกาชาด ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตข องพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2559 โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรี ย์ รัชกาลที่ 5 วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 13.30 น. คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร และคณะกรรมการ/ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิว าส ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส มีผู้ได้รับเข็มบริจาคโลหิต  ครบ 7 ครั้ง จำนวน 10 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 5 ราย ครบ 24 ครั้ง 5 ราย มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 311 ราย ได้โลหิต 124,400 ซีซี.
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียร ติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร าชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพส มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชช นนี(สมเด็จย่า) คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็น วันสำคัญแห่งชาติ คือ วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทยและวันรักษ์ ต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดสกลนคร(สมเด็จย่า) โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ  (สวนสมเด็จฯ) สระพังทอง อ.เมือง จ.สกลนคร วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ สมาชิกกาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที ่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาดมอบชุดถุงยังชีพ จำนวน 70 ชุด ให้กับราษฎรผู้ยากจน ครอบครัวละ 1 ชุด ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้งใหม่พัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. นางสุขิตา จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 184 ราย ได้โลหิต 73,600 ซีซี. วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 – 15.00 น. นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผู้ได้รับเข็มบริจาคโลหิต  ครบ 7 ครั้ง จำนวน 8 ราย และผู้บริจาคโลหิต จำนวน 236 ราย ได้โลหิต 94,400 ซีซี.
วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกีย รติ “ บัวบาทยาตรา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเ ถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงป นัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐม นตรี เป็นประธานเปิดฯ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงพ ระมหากรุณาธิคุณในการเคียงค ู่ทรงงานของทั้ง 2 พระองค์ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด จัดโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลดุลยเดชฉลองสิริราชสม บัติ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต ิ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมมายุ 84 พรรษา พ.ศ. 2559 จำนวน 600 ทุน เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ครบ  70 ปี จำนวน 600 ตัว และมอบจักรยาน จำนวน 11คัน ให้กับเด็กนักเรียนเรียนดี แต่ยากจน ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และมีหัวหน้าส่วนราชการในเข ตพื้นที่จังหวัดสกลนครเข้าร ่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร
วันที่ 8 กันยายน 2559 นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 303 ราย ได้โลหิต 121,200ซีซี. วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากา ชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ศิริยนต์วัฒนา (1995) จำกัด จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย ได้โลหิต 13,200 ซีซี.
วันที่ 1 กันยายน 2559 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากา ชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างไทวัสดุ สกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 31 ราย ได้โลหิต 12,400 ซีซี. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นางจันทร์สวาท พุฒศรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 226 ราย ได้โลหิต 90,400 ซีซี.
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 422 ราย ได้โลหิต 168,800 ซีซี. แผนรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน กันยายน 2559
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 18/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 871 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักก ารกาชาดและวิธีการประถมพยาบ าลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอ บรมฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 19/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 507 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักก ารกาชาดและวิธีการประถมพยาบ าลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอ บรมฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิท ยา อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนค
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 17/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 500 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักก ารกาชาดและวิธีการประถมพยาบ าลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอ บรมฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร วันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขาสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 32 ราย ได้โลหิต 12,800ซีซี.
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร และกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส  ประชุมครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องเทสรังสี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 16/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 600 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักก ารกาชาดและวิธีการประถมพยาบ าลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอ บรมฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 15/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 500 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักก ารกาชาดและวิธีการประถมพยาบ าลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอ บรมฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร วันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทสยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 57 ราย ได้โลหิต 22,800ซีซี.
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนท ี่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเหล่ากาชาดมอบชุดเครื่อ งครัว จำนวน 50 ชุด ให้กับราษฎรผู้ยากจน ครอบครัวละ 1 ชุด ณ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธี วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 14/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 600 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักก ารกาชาดและวิธีการประถมพยาบ าลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอ บรม ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาครบ 20 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียร ติ จังหวัดสกลนคร (อาคาร 14 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 13/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 500 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักก ารกาชาดและวิธีการประถมพยาบ าลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอ บรม ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สโมสรนายทหารสัญบัตรมณฑลทหา รบกที่ 29 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ าสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนม 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 221 ราย ได้โลหิต 88,400 ซีซี. วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนม 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 173 ราย ได้โลหิต 69,200 ซีซี.
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด สมาคมแม่ดีเด่นจังหวัดสกลนค ร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการร้อยดวงใจ กาชาดห่วงใยเด็กผู้ด้อยโอกา ส ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กน ักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค ็อกนิสไทย ต.แมนนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี วันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากา ชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบา ลนครสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย 16 ครั้ง 3 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 95 ราย ได้โลหิต 38,000 ซีซี.
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 12/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 500 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักก ารกาชาดและวิธีการประถมพยาบ าลเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอ บรม ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสกลนคร  เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเ รียน โครงการร้อยดวงใจกาชาดห่วงใ ยเด็กผู้ด้อยโอกาส ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ ระชนม84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์5 3 อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ 4 สิงหาคม 2559เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา งเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึก 7 ครั้ง 6 ราย 24 ครั้ง 2 ราย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 246 ราย ได้โลหิต 98,400 ซีซี. วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติชมนิทรรศการ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนดี ประจำตำบลระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบ น) ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมงานวันสตรีไทย และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึก 7 ครั้ง 2 ราย 16 ครั้ง 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 280 ราย ได้โลหิต 112,000 ซีซี.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมอัญเชิญพวงดอกไม้พระราช ทาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถำ่ขาม บ้านคำข่า ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประ สบอัคคีภัย ราย นางข่อม วังกรรธาตุ บ้านเลขที่ 156 หมู่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยเหล่ากาชาดมอบเงินสงเครา ะห์ช่วยเหลือ เป็นเงิน 5,000 บาท
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เน ื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสื บดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบร มโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชน มายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และเป็นเจ้าภาพจัดตั้งโรงทา นก๋วยเตี๋ยวและข้าวราดแกง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่28 กรกฎาคม2559 เวลา๑๘.๓๐ น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักก าระ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงค ล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบร มโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพร ะราชสมภพ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน ื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระร าชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยา ลัยราชภัฎสกลนคร เมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมพิธีมอบรางวัลพระราชทาน การประกวดผ้าไหมและการแข่งข ันกิจกรรมเสริมงานศิลปาชีพ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ โดย พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนมอบรางวัล
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา06.30 น.นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ ์ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพร ะราชสมภพ 64 พรรษา ณ วันพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าโรบันสิน สกลนคร ได้มอบเข็มที่ระลึกผู้บริจา คโลหิต ครบ ๗ ครั้ง จำนวน ๒ ราย ครบ ๒๔ ครั้ง จำนวน ๑ ราย มีผู้บริจาคโลหิต ๕๙ ราย ได้โลหิต ๒๓,๖๐๐ ซีซี.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 11/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาจ ิตอาสาฯ จำนวน 625 ราย และได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วย เหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทาง สังคม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมหลัก สูตรสรรสร้างผู้จุดประกายอา สากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจั งหวัดสกลนครออกหน่วยรับบริจ าคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย และเข็มที่ระลึกครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 201 ราย ได้โลหิต 80,400 ซีซี.
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนท ี่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เหล่ากาชาดมอบชุดเครื่องครั ว จำนวน 50 ชุด ให้กับราษฎรผู้ยากจน ครอบครัวละ 1 ชุด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมวาปี  อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดย นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธานพิธี วันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดแล ะคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอว านรนิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพ ระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราช ินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเ ทศไทย จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาดและสมา ชิกกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 9/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา จิตอาสาฯ จำนวน 524 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรส รรสร้างผู้จุดประกายอาสากาช าด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ณ หอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกครบ 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 145 ราย ได้โลหิต 58,000 ซีซี.
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 8/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา จิตอาสาฯ จำนวน 622 ราย โดยมีวิทยากรแกนนำจังหวัดสก ลนคร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสภากาช าดไทย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรส รรสร้างผู้จุดประกายอาสากาช าด ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และวิทยากรจากสำนักงานส่งเส ริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังห วัดสกลนคร ณ หอประชุมอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. นางพัชรี ศิริวัธนุนกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย และมอบเข็มที่ระลึกครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย 24 ครั้ง จำนวน 3 ราย และ 48 ครั้ง จำนวน 1 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 212 ราย ได้โลหิต 84,800 ซีซี.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ และมอบเข็มที่ระลึกครบ 7ครั้ง จำนวน 3 ราย 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย 24 ครั้ง จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 291 ราย ได้โลหิต 116,400 ซีซี. วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 6/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา จิตอาสาฯ จำนวน 625 ราย ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประส บอัคคีภัย จำนวน 1 ราย จำนวน 4,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือราษฎรฐานะยากจน จำนวน 10 ราย รายละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท และมอบชุดเครื่องครัว รายละ 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวานรนิวาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวา สและคณะกรรมการกิ่งกาชาด ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภา พกระบวนการทำงานของกิ่งกาชา ดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ทโ คราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมคณะกรรมการกาชาด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 6/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา จิตอาสาฯ จำนวน 625 ราย ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประส บอัคคีภัย จำนวน 1 ราย จำนวน 4,000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือราษฎรฐานะยากจน จำนวน 10 ราย รายละ 500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท และมอบชุดเครื่องครัว รายละ 1 ชุด เป็นเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท
แผนหน่วยรับบริจาคโลหิต สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดส กลนคร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดยรองนายกเหล่ากาชาด มอบเข็มผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 1 ราย มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 135 ราย ได้โลหิต 54,000 ซีซี.
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 145 ราย ได้โลหิต 58,000 ซีซี. วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร เป็นประธานเปิด อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 5/ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรบโครงการพัฒนา จิตอาสาฯ จำนวน 637 ราย ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วย เหลือราษฎรฐานะยากจน จำนวน 2 ราย รายละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท
วันที่ 1 ก.ค.2559 เวลา 15.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 3377/ สน.70 พร้อมมอบเกียรติบัตรและผ้าพันคอยุ วกาชาด ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมอาสาย ุวกาชาด จำนวน 80 ราย ณ มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษสีวะรา จังหวัดสกลนคร วันที่ 4 ก.ค.59 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร อบรมโครงการพัฒนาจิตอาสาอาส าสมัครสภากาชาดไทยของเหล่าก าชาดจังหวัดสกลนคร รุ่นที่ 4/ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจิ ต อาสาฯ จำนวน 500 ราย และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือราษฎรฐานะยากจน จำนวน 14 ราย รายละ 1,000 บาท เป็นเงิน14, 000 บาท ณ หอประชุมอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจั งหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารนะมัตถุ โพริยาโรงเรียนสกลราชวิทยาน ุกูล จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 155 ราย ได้โลหิต 62,000 ซีซี. วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 1 ราย และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโล หิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 118 ราย ได้โลหิต 47,200 ซีซี.
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค รมอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมเป็นเกียรติโครงการ พม.ร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบสาธ ารณภัยจังหวัดสกลนคร มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผ ู้ประสบสาธารณภัยและครอบครั วยากจน ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 100 ราย และบ้านกุดตะกาบ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 85 ราย ซึ่งมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเห ลือรายละ 2000 บาท และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือเด็กผู้ด้อยโอกาสอำเภอวาร ิชภูมิ จำนวน 30 ราย รายละ 1000 บาท โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธาน วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา จิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไท ยของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร รุ่นที่ 3/ ๒๕๕๙ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในโครงการอบรมจิตอา สาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบร มจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไ ทย จำนวน 500 คน ซึ่งกล่าวต้อนรับประธานในพิ ธี นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ (รักษาราชการแทน นายอำเภอส่องดาว) ณ หอประชุมอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ 18 มิ.ย. 2559 เวลา 11.00 - 12.30น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ และพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล”ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร และพิธีมอบบ้านตามโครงการฯ โดยเหล่ากาชาดมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 2,000 บาท และชุดเครื่องครัว ครอบครัวละ 1 ชุด ผ้าห่มครอบครัวละ 1ผืน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. บ้าน นายเฉลียว ศรีคำมูล บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวงาม ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ 
2. บ้าน นางสาวอนงค์ เงินนาม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
3. บ้าน นางศิริทา แง่ธรรม อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
โดย พลตรีกนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานในพิธี
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒน ศึกษา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 100 ราย ได้โลหิต 40,000 ซีซี.
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดส กลนคร มอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนท ี่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเหล่ากาชาดมอบชุดเครื่อ งครัว จำนวน 100 ชุด ให้กับราษฎรผู้ยากจน ครอบครัวละ 1 ชุด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดย นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธานพิธี วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย และเข็มที่ระลึกครบ 48 ครั้ง จำนวน 1 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 140 ราย ได้โลหิต 56,000 ซีซี.

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โชว์รูมโตโยต้าสกลนคร สำนักงานใหญ่ และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 104 ราย ได้โลหิต 41,600 ซีซี.
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.3๐ – 10.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ มณฑลพิธี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ มอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย และเข็มที่ระลึกครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 237 ราย ได้โลหิต 94,800 ซีซี.
วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโค รงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤต ิกรรม "โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อาคารสโมสร มณฑลทหารบกที่ 29 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน ครและกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิว าส ร่วมงานเลี้ยง "เหล่านางฟ้าจิตอาสา กาชาด ภาค6 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. – 14.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร และนางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบค รัวจังหวัดสกลนคร ออกเยี่ยมตามโครงการช่วยเหล ือเด็กผู้ด้อยโอกาส เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  และเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธ ิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อสอบถามผลการเรียนและคว ามเป็นอยู่ของนักเรียน ในพื้นจังหวัดสกลนคร 5 อำเภอ ดังนี้ 1.อ.กุดบาก 2 อ.วาริชภูมิ 3. อ.พังโคน 4 อ.กุสุมาลย์ 5 อ.พังโพนนาแก้ว อำเภอละ 20 ราย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวั ดสกลนคร มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเ ด็กรายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท และเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพ รายละ 1ชุด จำนวน 100 ชุด วันที่ 7 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจั งหวัดสกลนคร่วมกับโรงพยาบาล ศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอ เต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเต่างอย มอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู้บร ิจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 1 ราย และเข็มที่ระลึกครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 110 ราย ได้โลหิต 44,000 ซีซี.
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูน เจริญวิทยา อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย เข็มที่ระลึก 16 ครั้ง 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 123 ราย ได้โลหิต 49,200 ซีซี. วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-12.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร และกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส  ร่วมประชุมเหล่ากาชาด ภาค 6 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา จิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไท ยของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร รุ่นที่ ๒/ ๒๕๕๙ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร และนายกกิ่งกาชาดอำวานรนิวา ส คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาช าด อำเภอวานรนิวาส เข้าร่วมในโครงการอบรมจิตอา สาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบร มจิตอาสาอาสาสภากาชาดไทย จำนวน 600 คน ซึ่งนายบันลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวานรนิวาส กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส(หลั งใหม่) จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดส กลนคร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเ ลือกแม่ดีเด่น จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธานในการเข้าร่วมประ ชุม
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร ประชุมคณะกรรมกาเหล่ากาชาดจ ังหวัดสกลนคร และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรน ิวาส ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องเทสรังสี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย ผู้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 151 ราย ได้โลหิต 60,400 ซีซี.
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 149 ราย ได้โลหิต 596,00 ซีซี. วันที่25 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด สกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากา ชาดจังหวัด ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถ ุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรตำ บลโนนหอม แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 21 ราย ณ วัดบ้านคำผักแผว ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรี ย์พระยาประจันตประเทศธานี ประจำปี 2559 ณ บริเวณประตมากรรมหนองหารหลว ง (ประตูเมืองสกลนคร) โดย นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธานในพิธี วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย เข็มที่ระลึก 16 ครั้ง 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 96 ราย ได้โลหิต 38,400 ซีซี.


วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจั งหวัดสกลน ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อำเภอคำตากล้า และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 106 ราย ได้โลหิต 42,400 ซีซี.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 24 ราย ได้โลหิต 9,600 ซีซี.

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดแล ะนายอำเภอวาริชภูมิ ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใ จผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายทองแดง พรมคำบุตร บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยเหล่ากาชาดมอบเงินสงเครา ะห์ช่วยเหลือ จำนวน 4,000 บาท และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมมอบเครื่องบรรเทาทุกข์พระราชทาน แก่ผู้ประสบวาตภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 13 อำเภอ 1,100 ครัวเรือน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ อำเภอวาริชภูมิ และที่ว่าการอำเภอภูพาน โดย พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธาลีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องบรรเทาทุกข์พระราชทาน แก่ผู้ประสบวาตภัย วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางพัชรี ศิริวัธนนุกลู รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกรับบริจาคโลหิต ณ. หอประชุมอำเภอภูพานจังหวัดส กลนคร โดยมอบเข็มผู้บริจาคโลหิตคร บ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย ครบ 16 จำนวน 2 ราย ครบ 24 ครั้ง จำนวน 1 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 131 ได้โลหิต 52,400 ซีซี.
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10.00-15.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด บรรเทาทุกข์และเยี่ยมเยี่ยงให้กำลังใจ ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นจังหวัดสกลนคร โดยมอบชุดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยให้กับราษฎร จำนวน 190 ชุด ในพื้นที่ดังนี้ 1อำเภอภูพาน 2. อำเภอกุดบาก 3. อำเภอวาริชภูมิ 4. อำเภอเมืองสกลนคร และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายละ 5,000 บาท
1.นายชัยยศ ทิศสีดา บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
2.นายฉำ ไผ่คำงาม บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 8 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาด ร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลตำบลที่ชนะการประกวดโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ณ หอประชุม วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ ประธานในพิธี พลเอก ไพบูรณ์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
วันที่ 21 เมษายน 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย และโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย โลหิตครบ 24 ครั้ง 4 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 346 ราย ได้โลหิต 138,400 ซีซี. วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางพัชรี ศิริวัธนุกูล รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลา “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธานในพิธี) ณ มณฑลพิธีลานรวมใจไทสกล
วันที่ 19 เมษายน 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 200 ราย ได้โลหิต 80,000 ซีซี วันที่ 21 เมษายน2559 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร และนางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโ ครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤ ติกรรม "โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง" ณ อาคาร อปพร. มณฑลทหารบกที่ 29 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.30-13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร มอบถังบรรจุน้า ในโครงการน้ำดื่มสะอาดปลอดภ ัยเพื่อประชาชน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกั นดารที่ขาดแคลนภาชนะบรรจุน้ ำอุปโภคบริโภค และอุปโภคน้ำที่สะอาด ในพื้นที่ ดังนี้ 
1.หอประชุมพังโคน จำนวน 100 ใบ
2. หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จำนวน 140 ใบ
3. หอประชุมอำเภอส่องดาว จำนวน 65 ใบ
รวมทั้งสิ้น 305 ใบ
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ออกบรรเทาทุกข์ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก ่ผู้ประสบวาตภัย โดยมอบชุดถุงยังชีพให้กับรา ษฎร ในพื้นที่ตำบลกุดเรือคำ และตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 54 ครัวเรือน
วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยนางจันสวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาด มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผ ู้ประสบอัคคีภัย คือ นางสงวน แสนตุ้ย บ้านเลขที่ 210 หมุ่ที่ 12 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร จำนวนเงิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลน คร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 2 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 67 ราย ได้โลหิต 26,800 ซีซี.
วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางวันเพ็ญ ชยะกฤตย์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นตัวแทนในการร่วมเป็นเกี ยรติในโครงการส่งเสริมสุขภา พกาย จิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครสกลนคร และได้สนับสนุนผลไม้ (ส้ม) เพื่อเสริมสร้างสันทนาการ ในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ ในชุมชน เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00-14.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วย นางจันสวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาด มอบถังบรรจุน้ำ ในโครงการน้ำดื่มสะอาดปลอดภ ัยเพื่อประชาชน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกั นดารที่ขาดแคลนภาชนะบรรจุน้ ำอุปโภคบริโภค และอุปโภคน้ำที่สะอาด ในพื้นที่ ดังนี้ 
1.หอประชุมอำเภอบ้านม่วง จำนวน 100 ใบ
2. หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จำนวน 100 ใบ
3. หอประชุม อบต สว่างแดนดิน จำนวน 140 ใบ
รวมทั้งสิ้น 340 ใบ
วันที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.00-13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาด มอบถังบรรจุน้ำ ในโครงการน้ำดื่มสะอาดปลอดภ ัยเพื่อประชาชน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกั นดารที่ขาดแคลนภาชนะบรรจุน้ ำอุปโภคบริโภค และอุปโภคน้ำที่สะอาด ในพื้นที่ ดังนี้ 
1.หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 100 ใบ
2. หอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 65 ใบ
3. หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 65 ใบ
4. หอประชุมอำเภอเต่างอย จำนวน 65 ใบ
รวมทั้งสิ้น 295 ใบ
วันที่ 5 เมษายน 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยรองนายเหล่ากาชาดค ณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ  2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มที่ระลึกครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง จำนวน 7 ครั้ง 2 ราย 16 ครั้ง 1 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 339 ราย ได้โลหิต 135,600 ซีซี.
วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจั งหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดเส้นทางจักรยาน  สายสกลนคร – ทางขึ้นภูพาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 ณ บริเวณสี่แยกบายพาสทางขึ้นเ ทือกเขาภูพาน โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (เป็นประธานในพิธีเปิดเส้นท างจักรยาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร ได้รับมอบหมายจากนายเหล่ากา ชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากา ชาด มอบถังบรรจุน้ำ ในโครงการน้ำดื่มสะอาดปลอดภ ัยเพื่อประชาชน จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ดังนี้ 
1.หอประชุมอำเภอพรรณนานิคม จำนวน 100 ใบ
2.หอประชุมอำเภออากาศอำนวย จำนวน 100 ใบ
รวมทั้งสิ้น 200 ใบ
วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมคณะกรรมการ เป็นตัวแทนนายกเหล่ากาชาดจั งหวัดสกลนคร มอบถังบรรจุน้ำ ในโครงการน้ำดื่มสะอาดปลอดภ ัยเพื่อประชาชนจังหวัดสกลนค ร ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอเ มืองสกลนคร จำนวน 140 ถัง วันที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจั งหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ จงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตร ิย์ ณ บริเวณห้องโถงลงนามถวายพระพ ร พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันที่ 31 มีนาคม 2559 นางชุติมา บรรเทาทุกข์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกเหล่ากาชาดฯเป็นตัวแทนท่า นนายกเหล่ากาชาด ร่วมพิธีวางพุ่งดอกไม้สดถวา ยราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเ ด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทส มเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ห ัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในงานรัฐพิธี ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลน ครสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 45 ราย ได้โลหิต 18,000 ซีซี.
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาด ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบสิ่ง ของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ....เดียวกัน” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร าชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยนายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนัก นโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ พระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ......เดียวกัน” ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิท ยา ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 น. นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาดเป ็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาด  ออกบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผ ู้ประสบอัคคีภัย คือ นางวรรณา วรดี บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือ จำนวนเงิน 3,000 บาท และชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด
วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการกาชาด ออกบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือและ ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นายสุเทศ พาพรมลิก ที่อยู่ 174 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
2.นางวันนา สีทอง ที่อยู่ 117 หมู่ที่ 15 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
3.นางสังข์ ต้นพุฒ หมู่ที่ 8 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
4.นางแทน เป้งคำภา ที่อยู่ 188 หมู่ที่ 17 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
5.นายคงศักดิ์ สุวรรณเจริญ ที่อยู่ 209 หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือ รวมเป็นเงิน 18,000 บาท และชุดเครื่องครัวจำนวน 2 ชุด ชุดละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท
วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.09 น. นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาช าด ร่วมเป็นเกียรติในการปล่อยข บวนคาราวาน “พลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร  รวมใจต้านภัยแล้ง ปี 2559” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกล นคร (หลังเก่า) โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานเปิด โครงการ "พลังประชารัฐจังหวัดสกลนคร  รวมใจต้านภัยแล้ง ปี 2559"
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากา ชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงก ารจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” และมอบชุดเครื่องครัว จำนวน 50 ชุด ให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์ เจริญ บ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ 13 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดย นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร (เป็นประธานในพิธี) และเหล่ากาชาด ร่วมกับบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ช่วยเหลือเด็กผู้ ด้อยโอกาสและฐานยากจน ในพื้น อำเภอคำตากล้า จำนวน 26 ราย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบ้ านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดสกลนครมอ บเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ กรายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท และชุดเครื่องใช้ในชีวิตประ จำวัน รายละ 1 ชุด จำนวน 26 ชุด วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากา ชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม โครงการอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 3277/ สน.67 จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
วันที่ 22 มีนาคม 2559 นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลน คร เป็นตัวท่านนายกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดสกล นครออกรับบริจาคโลหิต ณ. หอประชุมอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง จำนวน 3 ราย มีผู้บริจาคโลหิต 203 ราย ได้โลหิต 81,200 ซีซี. วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร และนางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบค รัวจังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ช่วยเหลือเด็กผู้ ด้อยโอกาสและฐานยากจน ในพื้นจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 1.อำเภอวานรนิวาส จำนวน 16 ราย 2.อำเภอเจริญศิลป์ 16 ราย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวั ดสกลนคร มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเ ด็กรายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท และเหล่ากาชาดมอบเงินช่วยเห ลือเด็กผู้พิการ 1 ราย คือ เด็กชาย ณัฐกร คำก้อน อำเภอเจริญศิลป์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรั กษา โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือ จำนวน 2,000 บาท และชุดเครื่องใช้ในชีวิตประ จำวัน รายละ 1ชุด จำนวน 32 ชุด
วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร และนางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบค รัวจังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ช่วยเหลือเด็กผู้ ด้อยโอกาส และฐานยากจน ในพื้นจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 1.อำเภอพรรณานิคม จำนวน 16 ราย 2.อำเภออากาศอำนวย 16 ราย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบ้ านพักเด็กและครอบครัวจังหวั ดสกลนคร มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเ ด็กรายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท และเหล่ากาชาดมอบชุดเครื่อง ใช้ในชีวิตประจำวัน รายละ 1 ชุด จำนวน 32 ชุด วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมเป็นเกียรติพิธีชุมนุมส วนสนามเนื่องใน “วันอปพร” ประจำปี 2559 จังหวัดสกลนคร ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
วันที่ 17 มีนาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร และนางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบค รัวจังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ช่วยเหลือเด็กผู้ ด้อยโอกาส และฐานยากจน ในพื้นจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 1.อำเภอเมือง จำนวน 12 ราย 2.อำเภอภูพาน 4 ราย 3.อำเภอโคกศรีสุพรรณ 16 ราย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบ้ านพักเด็กและครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเ ด็กรายละ 1,000 บาท และเหล่ากาชาดมอบชุดเครื่อง ใช้ในชีวิตประจำวัน รายละ 1ชุด วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  "สตรีดีเด่น" ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเค ราะห์ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 และร่วมรำวงศ์ย้อนยุคร่วมกั บกลุ่มสตรีของแต่อำเภอที่มา ร่วมงานในวันนี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด(หล ังเก่า)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 นางพัชรี ศิริวัชนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด เป็นตัวท่านนายกเหล่ากาชาด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมอบเข็มที่ระลึกสำหรับ ผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 3 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 431 ราย ได้โลหิต 172,400 ซีซี. วันที่ 17 มีนาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร และนางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสก ลนคร และนายอำเภอเมืองสกลนคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังห วัดสกลนคร ออกพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรผู ้พิการและฐานะยากจนและให้กำ ลังใจ นางสาวสุดจาริณี ไชยฮาด ที่อยู่ 157 ซ.ประชาอุทิศ 10 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหล ือผู้พิการ จำนวน 2,000 บาท
วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดส กลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนท ี่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเหล่ากาชาดมอบชุดเครื่อ งครัว จำนวน 49 ชุด และแจกไอศรีม จำนวน 1ถัง ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยาน ุกูล บ้านนาเพียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดย นายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน คร เป็นประธานพิธี วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายเหล่ากาชาด ออกช่วยเหลือและให้กำลังใจผ ู้ประสบอัคคีภัย คือ 1. นางเสนิด เกตุวงษา ที่อยู่424 ม.13 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร 2.นางจิตนา ศศิวัฒนพงษ์ ที่อยู่ 240หมู่ที่ 13 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร พร้อมด้วยหน่วยงานมูลนิธิป่ อเต็กตึ่ง กรุงเทพ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร นายอำเภอเมืองสกลนคร เจ้าหน้าเทศบาลตำบลดงมะไฟ โดยเหล่ากาชาดมอบเงินสงเครา ะห์ช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และชุดเครื่องครัว รายละ 1 ชุด
มื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาช ิกกาชาด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวั ดสกลนคร ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนค ร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มที่ระลึกสำหรับผู ้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 482 ราย ได้โลหิต 192,800 ซีซี.

วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด มอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ขอบคุณที่สนับสนุนการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนค ร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด  คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยว ข้อง ร่วมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา” อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล ่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนายสัมฤทธิ์ พุฒศรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด สกลนครกล่าวต้อนรับ ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารก ิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย  ประธานในพิธี พร้อมคณะ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ “พัฒนาจิตอาสา” อาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 520 คน ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการ/สมาชิกกาชาด เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงผลการดำเนินงานของโรงเรียน ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ทรงปลูกต้นอินทผาลัม และราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด และกิ่งกาชาดอำเภออวานรนิวาส อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอคำตากล้า เฝ้าส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร เปิดให้นักท่องเที่ยว ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มาเรียนร
ู้

วันที่ 1 มีนาคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกกาชาด เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ /สมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส คณะกรรมการ /สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมงาน"ม่วนหลาย ม่วยคัก ฮักกาชาดภาค 6 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นเตอร์ ขอนแก่น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ /สมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส คณะกรรมการ /สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมการประชุมเหล่ากาชาด ภาค 6 ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมเซ็นทราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 164 ราย ได้โลหิต 65,600 ซีซี. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 เวลา ๑๐.3๐ น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และ คณะกรรมการ/สมาชิกกาชาด ประกอบพิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ถวายเป็นพุทธบูชา พระราชนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) โดยมี นายอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมในพิธี ณ วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนายอำเภอเต่างอย ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 126 ราย ได้โลหิต 50,400 ซีซี. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยนางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการกาชาด ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ้งกรุงเทพ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย คือ นายสำอาง จันทรนาม บ้านเลขที่ 255 หมู่ 4 ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวนเงิน 5,000 บาท ชุดเครื่องครัว จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน ที่นอนปิกนิค1 ชุด
วันที่ 17 ก.พ.59. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเหล่ากาชาดมอบชุดเครื่องครัว จำนวน 70 ชุด และมอบชุดนักเรียนให้กับเด็กนักเรียน และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน5,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านท่าก้อน หมู่ที่ 1 ต.ท่าก้อน อำเภออากาศ โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธี วันที่18 กุมภาพันธ์ 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายอำเภอภูพาน เจ้าหน้าอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พื้นที่อำเภอภูพาน จำนวน 5 ราย โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท และชุดเครื่องครัว ครอบครัวละ 1ชุด
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำ วันที่15 กุมภาพันธ์ 2559 นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ได้รับมอบหมายจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อำเภอเต่างอย จำนวน 2 ราย อำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 1ราย โดย มอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท และชุดเครื่องครัว ครอบครัวละ 1ชุด
วันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 11.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสกลนคร และร่วมจับสลากมอบรางวัลให้กับ ผู้พิการ และแจกข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง ให้กับผู้พิการและผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หอประชุม 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ และมอบเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง 24 ครั้ง โดยนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 194 ราย 77,600 ซีซี.
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ ร่วมรับมอบบริจาคเครื่องกันหนาว ผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 5,400 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดสกลนคร โดยมอบให้ 18 อำเภอ อำเภอละ 300 ชิ้น โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานมอบเครื่องกันหนาว ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ จังหวัดสกลนคร วันที่ 26 มกราคม 2559 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ. ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส มีผู้บริจาคโลหิต 74 ราย ได้โลหิต 29,600 ซีซี.
วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา และคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านขาม อ.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ 21 มกราคม 2559 นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ.หอประชุมอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนคร มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 137 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 54,800 ซีซี.
วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมหลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด" มุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ กลุ่มเป้าหมาย 80 คน ณ วัดอรัญญิกาวาส ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร วันพุธที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วย บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร และมอบชุดเครื่องครัว จำนวน 70 ชุด ให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (เป็นประธาน) ณ โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วันที่18 มกราคม 2559 เวลา15.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.สกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในวันกองทัพไทย ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา ทั้งนี้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีดังกล่าวและรับมอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาดจังหวัดประจำปี 2559 จาก พลตรีกนก ภู่ม่วง ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 29 ด้วย วันที่ 19 มกราคม 2559 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร มีผู้บริจาคจำนวน 195 ราย ได้โลหิต 78,000 ซีซี
วันที่ 16 มกราคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมงานวันภูไทโลก ณ บ้านโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันที่17 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสามาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ฟ้อนรำถวายองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร งานประจำปีจังหวัดสกลนคร โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น.ถึง 13.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีมอบชุดเครื่องกันหนาวพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ฯ ร่วมมอบเสื้อกันหนาวแด่พระภิกษุ 30 รูป ประชาชน 1,000 ชุด และเสื้อกันหนาวพร้อมอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน 50 ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอพังโคน และ ร่วมมอบเสื้อกันหนาวแด่พระภิกษุ 30 รูป ประชาชน 500 ชุด และเสื้อกันหนาวพร้อมอุปกรณ์การเรียนเด็กนักเรียน 50 ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และมอบเข็มบริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง ให้ผู้บริจาคโลหิต และมีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย มีผู้บริจาคโลหิต 307 ราย ได้โลหิต 122,800 ซีซี. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) และ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมงานน้ำใจ สู่กาชาด และรับบริจาคเงินสดและสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม ร้านหรรษากาชาดในงาน “งานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559”
วันพุธที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วย บริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มกราคม 2559 โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (เป็นประธาน) ณ โรงเรียนบ้านบึง หมู่9 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 คณะเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย แจกของขวัญ เช่น แวนตา ลูกชิ้น ขนม นม ไอครีม ผัดไทย ข้าวจี่ แจกของให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานวันเด็กในวันนี้ ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) เป็นประธาน
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบถุงยังชีพจำนวน 53 ถุง และเสื้อผ้ามือสองที่ได้จากการบริจาค พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สงเคราะห์ให้กับครอบครัวยากจน ณ วัดบ้านนาตาล หมู่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.00 น.
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีงานสภากาแฟ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพ ณ สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติมอบผ้าห่มกันหนาวร่วมกับหน่วย งานปภ.จังหวัดสกลนคร มอบให้แก่กลุ่มสามล้อรถจ้าง จักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ด้อยโอกาส โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทอึ้งกุยเฮงเทรดดิ้ง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 25 ราย ได้โลหิต 10,000 ซีซี.
วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพังโคน ซึ่งมรผู้บริจาคโลหิต 150 ราย ได้โลหิต 60,000 ซีซี. วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ร่วมกับเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร ให้กับราษฎร 3 อำเภอ รวมจำนวน 1,000 ชุด โดยนายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนครเป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภค-บริโภค ได้แก่
- อำเภอนิคมน้ำอูน 300 ชุด
- อำเภอกุดบาก 300 ชุด
- อำเภอภูพาน 400 ชุด
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 นางชุติมา บรรเทาทุกข์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และรถเข็น วอร์เกอร์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร จำนวน 16 ราย อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จำนวน 12 ราย วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในช่วงฤดูหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมอำเภอคำตากล้า จำนวน 210 ผืน หอประชุมอำเภอเจิรญศิลป์ จำนวน 210 ผืน , หอประชุมอำเภอส่องดาว 210 ผืน
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 207 ราย ได้โลหิต 82,800 ซีซี. วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 17 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และรถเข็น พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎร ในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบผ้าห่มให้กับราษฎรยากจน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยการ จำนวน 118 คน และ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาน จำนวน 100 คน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร รับออกหน่วยบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภออากาศอำนวย ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 171 ราย ได้โลหิต 68,400 ซีซี. วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 13 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และรถเข็น วอคเกอร์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรผู้สูงอายุ /คนพิการในพื้นที่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 นางชุติมา บรรเทาทุกข์ และนางพัชรี ศิริวัชนนุกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีผู้บริจาคโลหิต 160 ราย ได้โลหิต 64,000 ซีซี. วันที่ 11 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีปั่นจักรยานตามโครงการ "BIKE FOR DAD "ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้คณะกรรม/สมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ได้แจกน้ำดื่ม พร้อมอาหารแห้ง ให้กับผู้เข้าโครงการ "BIKE FOR DAD "ปั่นเพื่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจรวมถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้ความสำคัญและร่วมกิจกรรมนี้อย่างมากมาย ทุกๆคนปั่นด้วยความสุขและรักในหลวงค่ะ
โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำปั่นจักยานและกล่าวพิธีปิดกิจกรรม
วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอส่องดาว และเจ้าหน้าที่อำเภอสองอำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 31 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรผู้สูงอายุ /คนพิการ ในพื้นที่อำเภอสว่างแดน อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 2558 นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการกาชาด และนายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวน 29 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรผู้สูงอายุ /คนพิการ ในพื้นที่อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมใจสามัคคี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี วันอังคารที่ 8 ธ.ค. 2558 คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 103 ราย ได้โลหิต41,200 ซีซี.
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่เขตเทศบาลนครสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวน 11 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรในพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ มณฑลพิธีหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และลงนามถวายพระพร ฯ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นางรักชนก ฉัตรเท สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่อำเภอเมือง เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวน 19 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎร ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และชมรมแม่บ้านมหาดไทย โรงพยาบาลสกลนคร ร่วมจัดกิจกรรมออกรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลนครสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิต 87 ราย ได้โลหิต 34,800 ซีซี.
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 2558 นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ จำนวนผู้สูงอายุ 14 ราย ผู้พิการ 1 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎร ในพื้นที่อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายอำเภอ และเจ้าหน้าที่อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ จำนวนผู้สูงอายุ 25 ราย ผู้พิการ 1 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกุดบาก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 นางชุติมา บรรเทาทุกข์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2558 เพื่อดูแล ให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทานพร้อมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
2. โรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่เยี่ยมเด็กพิการด้านหูและการได้ยินเพื่อให้ขวัยและกำลังใจเด็ก คือ เด็กชายวันทชัย สมจิตร์ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงชุม อำเภอ พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับเด็กพิการ ในพื้นที่อำเภอ พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2558 เวลา 15.00 น. นางชุติมา บรรเทาทุกข์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบผ้าห่ม ในโครงการ “ผ้าห่มรัก” ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย หมู่ที่ 9 บ้านพรพมศรีธาตุ ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ณ บริเวณลานโปรโมชั่น โซนไอที ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสกลนคร โดย นายคุมพล บรรเทาทุกข์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) ประธานในพิธี ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกิจกรรมโครงการร้อยดวงใจ กาชาดห่วงใย เด็กผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนราช ประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2558 นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิก และนายอำเภอเจริญศิลป์ เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ทั้งหมด 16 ราย โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรผู้สูงอายุ /คนพิการในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2558 นางชุติมา บรรเทาทุกข์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 1/ 2558 เพื่อดูแล ให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทานพร้อมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ
2. โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและเดินเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ (Bike for Health ) เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในกิจกรรม Bike For dad ณ ลานแอโรบิคสระพังทอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 2558 นางจันสวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 106 ราย ได้โลหิต 42,400 ซซี.
วันพุธที่ 25 พ.ย. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด (โชว์รูมจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 61 ราย ได้โลหิต 24,400 ซีซี.ซี. วันพุธที่ 25 พ.ย. 2558 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในงานมอบเสื้อกันหนาวของ มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมกับสิงห์อาสา มอบเสื้อกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ดังนี้
1.หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จำนวน 1,200 ตัว
2.หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว จำนวน 1,300 ตัว
3.หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ จำนวน 1,300 ตัว
วันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2558 นางชุติมา บรรเทาทุกข์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 124 ราย ได้โลหิต 49,600 ซีซี. วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และนายอำเภอกุสุมาลย์ หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยงข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรยากจนและผู้พิการ โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรยากจนและผู้พิการ ในพื้นที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 18 พ.ย. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด/สมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณลนครภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรผู้สูงอายุ /คนพิการ ในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 14.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 110 /สน 3 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลคร พร้อมด้วย นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลครและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี ณ หอประชุมเทศบาลสกลนคร อ.เมื่อง จ.สกลนคร วันพุธที่ 18 พ.ย. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 146 ราย ได้โลหิต 58,400 ซีซี.
วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และนายอำเภอบ้านม่วง ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรใน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 98 ราย ได้โลหิต 39,200 ซีซี.
วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด และนายอำเภอบ้านม่วง ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย คือบ้าน นางธงสินทร์ เกี้ยวราชแยง บ้านเลขที่ 35 บ้านน้ำจั่น หมู่ที่ 3 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 11 พ.ย. 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก” เนื่องวันโอกาสครบ 60 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2498 – 2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร
วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกกาชาด เชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ฯ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2558 ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สิวะรา จังหวัดสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 15.00 น.นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด และนายอำเภอบ้านม่วง ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรครอบครัวพิการ(เด็กหัวโต) คือ 1. เด็กชายณัฐพงษ์ ชัยเสน์ บ้านเลขที่ 71 บ้านนาข่า หมู่ที่ 3 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง
2. เด็กหญิงศิริรักษ์ พรมมสาลาเมฆ บ้านเลขที่ 10 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง โดยมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พร้อมด้วยเงินสด ให้กับครอบครัวในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 312 ราย ได้โลหิต 124,000 ซีซี. และมีการมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง ในวันนี้ วันที่ 8 พ.ย.2558 นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชากจังหวัดสกลนคร และ นางจันทร์ทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา สมาชิกกาชาด เป็นตัวแทนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการวาโก้โบว์ชมพู่ สู้มะเร็งเต้านม "Power of Women" ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลน
29 ตุลาคม 2558 นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล (รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร) และนางจันทร์สวาท พุฒศรี (รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร) พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิต 179 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 71,600 ซีซี. และมีการมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง , 16 ครั้ง , 24 ครั้ง , 48 ครั้ง ในวันนี้ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 50 ราย ได้โลหิต 20,000 ซีซี. และมีการมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง ในวันนี้
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร) เป็นประธานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ณ ปะรำพิธีเปิดงาน ถนนเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดย พลโทวิชัย แซจอหอ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ประธานในพิธี) ณ หอประชุม ร่มเกล้าร่มเย็น โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 128 ราย ได้โลหิต 51,200 ซีซี.
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. นางจุรีรัต23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และ นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ประธานในพิธี) ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จย่า (สระพังทอง) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ตุลาคม 2558 โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (เป็นประธาน) ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิต 123 ราย ได้โลหิต 49,200 ซีซี. วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางจันทร์สวาท พุฒศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองสกลนคร มีผู้บริจาคโลหิต 295 ราย ได้โลหิต 118,000 ซีซี.

Untitled Document
Untitled Document
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลนครสกลนคร
วัอังคารที่่ 4 เมษายน 2560 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอพังโคน
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอสว่างแดนดิน
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอเมืองสกลนคร
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ออกหน่วยรับบริจาคดลหิต ณ อำเภอภูพาน
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วานรนิวาส
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สกลนคร

 

 

 

 
Website counter
by : Ruangkao-niew
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร 
จวนผู้ว่าราชการจังสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร. 042 711763 แฟกส์ : 042 711763   e-mail  : xxxxxxxx@gmail.com