ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร

มื่อมีการจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้น โดยพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และมีการประชุม
กรรมการิณีสภา ขึ้นในครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) คณะกรรมการสมัยนั้นได้เล็งเห็น ความสำคัญของการให้
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปยังหัวเมืองต่างๆด้วย
สภาอุณาโลมแดงได้พยายามดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ ผู้ประสบสาธารณ
ภัยและภัยพิบัติต่างๆ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชั้น วรรณะ ภาษา ลัทธิศาสนาและอุดมการณ์ทางการเมือง การดำเนินการในระยะแรกม
ีเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ๆ มีการรับสมัครสมาชิกสภากาชาดเท่าที่หลักฐานปรากฎมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2461 และได้ดำเนินการตลอดมา
โดยมีวัตถุประสงค์เก็บเงินบำรุงเพื่อใช้จ่ายในกิจการ ของสภากาชาดตามเขตหัวเมือง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2480 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สภานายิกาสภากาชาดสยาม ในสมัยนั้น ทรงพระดำริว่า บัดนี้เป็นการ สมควรที่จะเปิดโอกาสให้ท้องที่ต่างๆ มีส่วนได้ดำริดำเนินการกาชาดเองด้วย เพื่อให้เหมาะแก่ ความต้องการแห่งท้องที่ยิ่งขึ้น
จากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นการกระตุ้นเตือนให้คณะกรรมการและ
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดมากขึ้น

ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2485พลโทมังกร พรหมโยธี (ยศในสมัยนั้น) อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดและเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอยู่ด้วยมีข้อดำริที่จะเร่งรัดให้มีการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดขณะนั้น เรียกว่า องค์กรเหล่ากาชาดจังหวัด จึงได้
สั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดที่มีสมาชิกสามัญสภากาชาดไทย ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปหรือจังหวัดที่มี
สถานีกาชาดและ/หรือจังหวัดที่มีกองอาสากาชาดจังหวัดให้จัดตั้งเหล่ากาชาด และอนุสนธิหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ 14561/2485ลงวันที่ 14 กันยายน 2485 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให้จังหวัดใหญ่ๆ รวม 17 จังหวัด ดำเนินการจัดตั้งองค์การเหล่ากาชาดจังหวัด
ขึ้นแต่ยังคงไม่มีการจัดตั้ง จนกระทั้งปี พ.ศ.2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย (เจ้าพระยาศรี
ธรรมธิเบศอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย) เห็นว่าการจัดตั้งเหล่าการชาดตั้งแต่อดีตมายังมิได้ริเริ่มทำกันอย่างจริงจังจึงมีพระราช
ดำริที่จะให้มีการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยอำนาจพระบารมีของสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและรัฐบาลได้เล็งเห็นการปฎิบัติงานของสภากาชาดอย่างต่อเนื่อง
สภากาชาดไทย จึงได้รับการสนับสนุนจาก พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดตั้งเหล่ากาชาด
จังหวัดอย่างเป็นทางการทั่วทุกจังหวัด ในขณะ รวม 69 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2504 ด้วยเหตุนี้สภากาชาดไทยจึงกำหนด
ให้วันที่ 27
มกราคมของทุกปีเป็นวันก่อกำเนิดเหล่ากาชาด จังหวัดทั่วประเทศ และปัจจุบันมีเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 75 จังหวัด และ
ได้จัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอขึ้น เพื่อต้องการเป็นกำลังช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดแล้ว จำนวน 215 กิ่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2548)

ดังพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตอนหนึ่งว่า "สภา
กาชาดไทยมีอุดมคติในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ภัยและเป็นที่พึ่งของบุคคลยาก ไร้เหล่ากาชาดถือเป็นตัวแทน
ของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในขั้นต้น" การดำเนินการของเหล่ากาชาดจังหวัดต้องอาศัยทั้ง
กำลังกายและกำลังทรัพย์ของสมาชิกหรืออาจเป็นทางใดทางหนึ่งตามกำลังศรัทธา ซึ่งเป็นการเสียสละร่วมกันทำงานจะเห็นได้ว่า การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอต้องอาศัยความร่วมมือและความเสียสละของสมาชิกสภากาชาดและอาสากาชาด ทำหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานกับสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งในยามเกิดภัยพิบัติและเกิดภัยสงคราม
รวมทั้งช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทยอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เพื่อให้บรรดาสมาชิกสภากาชาดไทยตาม
ภูมิภาค มีส่วนดำริและดำเนินการกาชาดตามความต้องการของภูมิภาคนั้น ๆ ให้จัดการกาชาดในจังหวัดขึ้นเป็นองค์การเรียกว่า "เหล่า
กาชาดจังหวัด" นำหน้านามของจังหวัดนั้นๆ

วัตถุประสงค์ของเหล่ากาชาดจังหวัด

ข้อ 46 วัตถุประสงค์การจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดมีดังต่อไปนี้
(1) ทำการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
(2) ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่
ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น
(3) รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื่น ๆ
(4) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(5) สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
(6) ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
(7) เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามที่สภากาชาดมอบหมาย
(8) ส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการการชาด และการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม

 
 

 

 

 

 
Website counter
by : Ruangkao-niew
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร 
จวนผู้ว่าราชการจังสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร. 042 711763 แฟกส์ : 042 711763   e-mail  : xxxxxxxx@gmail.com