พันธกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร

ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา
1.งานเบาเทาทุกข์และสังคมสงเคราะห์
2.งานรับบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตา
3.งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.งานยุวกาชาดและงานโครงการพระราชดำริ

หลักการกาชาด
มนุษยธรรม
กาชาดเกิดขึ้นมาจากความปรารถนาที่จะนำความช่วยเหลือ โดยมิเลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาด
เจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะทางระหว่างประเทศและในระดับชาติ เพื่อป้องกันและ
บรรเทาทุกข์ทรมานของมนุษย์ ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาด ได้แก่ การคุ้มครอง
ชีวิตและสุขภาพ และการประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริมความเข้าใจ มิตรภาพ
ความร่วมมือระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล

ความไม่ลำเอียง
กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ความเชื่อถือทางศาสนา ชั้นวรรณะ หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง กาชาดเพียรพยายามอย่างเดียวที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยให้การปฏิบัติเป็นลำดับ
แรกต่อกรณีความทุกข์ยากที่เร่งด่วนที่สุด

ความเป็นกลาง
เพื่อที่จะได้รับความเข้าใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาดไม่อาจเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ
หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาใดในการขัดแย้ง ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนาหรือลัทธินิยม
ความเป็นอิสระ
กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแห่งชาติแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในการบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาล
ของตน และอยู่ในบังคับแห่งกฏหมายของประเทศของตนจะต้องดำรงความเป็นอิสระอยู่เสมอไป เพื่อที่
จะสามารถปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา

บริการอาสาสมัคร
กาชาดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มีความปรารถนาผลประโยชน์ ในประการใดๆ

ความเป็นเอกภาพ
ในประเทศหนึ่งพึงมีกาชาดได้เพียงแห่งเดียว สภากาชาดต้องเปิดให้แก่คนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติ
งานด้านมนุษยภาพตลอดทั่วดินแดนของตน

ความเป็นสากล
กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลที่สังกัดอยู่มีฐานะเท่าเทียมกัน และมีส่วนความรับผิด
ชอบและหน้าที่เท่าเทียมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

 

 

 
Website counter
by : Ruangkao-niew
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร 
จวนผู้ว่าราชการจังสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม   อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร. 042 711763 แฟกส์ : 042 711763   e-mail  : xxxxxxxx@gmail.com